PM ได้รับรางวัล 3+ Year Award of Industry Cares 2020

PM ได้รับรางวัล 3+ Year Award of Industry Cares 2020

ย่อ

PM ได้รับรางวัล 3+ Year Award of Industry Cares 2020

PM ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในปีที่ผ่านมา ได้รับรางวัล 3+ Year Award of Industry Cares 2020 เพื่อเป็นการยกย่องผลงานที่โดดเด่นของ บริษัท ที่มีต่อชุมชน บริษัท ได้รับใบรับรองการยอมรับนี้เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน ในอนาคต D&G Technology จะยังคงทุ่มเทในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้านและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง