ประเภทของตัวเข้ารหัสในระบบกว้าน:

ประเภทของตัวเข้ารหัสในระบบกว้าน:

มีสองประเภทสำหรับสถานที่ใช้งานที่แตกต่างกัน