การตั้งค่าอุณหภูมิเกินของตัวกรอง:

การตั้งค่าอุณหภูมิเกินของตัวกรอง:

1、 สวิตช์อุณหภูมิสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางเข้าของตัวกรอง

2、 พารามิเตอร์คอมพิวเตอร์