แรงดันสัญญาณเอาต์พุตสูงสุดของเซ็นเซอร์ขนาด

แรงดันสัญญาณเอาต์พุตสูงสุดของเซ็นเซอร์ขนาด

20MV.